Skip to content

Konflikthantering

Hantera konflikt direkt

Opposition är en sund meningsskiljaktighet. Konflikt kan skada relationer. Att förstå skillnaden är nyckeln till prestation.

När människor väljer att undvika konflikt hellre än att uttrycka en motsatt synpunkt, tystas olika perspektiv, och de lämnar situationen och känner sig inte representerade, ohörda och undervärderade. Aktiv konflikt kan bli ännu värre och skada relationer vilket kan påverka hela teamet och äventyra viktiga projekt.
Resultat genom relationer-utbildningen lär team att urskilja opposition från konflikt och med hjälp av ett gemensamt språk kunna diskutera meningsskiljaktigheter objektivt, förebygga underliggande spänningar och använda opposition som en katalysator för innovation.

Alla reagerar olika på konflik

Människors drivkrafter förändras när det går in i konflikt. En del vill ha lugn och en del vill vara ensamma.

SDI 2.0s konfliktsekvens gör det möjligt för personer att kunna se en konflikt i både dem själva och andra, och hantera den mer effektivt. Med förmågan att lösa konflikter snabbt kan team reducera tiden och resurserna som spenderas på konflikten. De har mer tid att samarbete, istället för att gå miste om möjligheter eller missa deadlines, på grund av att de inte kunde komma överens.

Se hur Core Strengths RQ-plattform tillämpas

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More